Algemene Voorwaarden

Een boekje open is een handelsnaam van Silvie Kamphuis  zoals vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Een boekje open en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Een boekje open, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De door Een boekje open gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn dertig dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 4. Een boekje open zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Een boekje open het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Een boekje open aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Een boekje open worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Een boekje open zijn verstrekt, heeft Een boekje open het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Een boekje open is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Een boekje open is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Een boekje open is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 9. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand brengt Een boekje open de verschuldigde kosten verspreid over termijnen in rekening waarbij betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 10. Als Een boekje open een tekst schrijft in opdracht, krijgt de opdrachtgever er maximaal twee correctierondes bij.
 11. Het auteursrecht over een door Een boekje open aangeleverde tekst dat in opdracht is geschreven, blijft bij Een boekje open liggen, tenzij dit anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd.
 12. Bij afkoop van het auteursrecht brengt Een boekje open een vergoeding in rekening. Na afkoop van het auteursrecht kan de opdrachtgever de tekst vrij gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
 13. Zonder afkoop van het auteursrecht is het niet toegestaan de tekst te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan het oorspronkelijk overeengekomen doel en werkwijze, tenzij hiervoor toestemming wordt gevraagd en verkregen van Een boekje open.
 14. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost is de gewone rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen.