Algemene Voorwaarden

Een boekje open is een handelsnaam van Silvie Kamphuis  zoals vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Een boekje open en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Een boekje open, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De door Een boekje open gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn dertig dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 4. Een boekje open zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Een boekje open het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  De aansprakelijkheid van Een boekje open  voor eventuele schade door werkzaamheden die de door Een boekje open ingeschakelde derden zijn verricht, is beperkt tot het bedrag van de opdracht. 
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Een boekje open aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Een boekje open worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Een boekje open zijn verstrekt, heeft Een boekje open het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Een boekje open is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Een boekje open is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. De aansprakelijkheid van Een boekje open voor eventuele schade voortvloeiende uit de door Een boekje open verrichte werkzaamheden is beperkt tot het bedrag van de opdracht. Een boekje open is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 9. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand brengt Een boekje open de verschuldigde kosten verspreid over termijnen in rekening waarbij betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 10. Als Een boekje open in opdracht een tekst schrijft, krijgt de opdrachtgever er maximaal twee correctierondes bij.
 11. Bij Een boekje open berust het auteursrecht op de tekst en illustraties geleverd door Een boekje open. 
 12. Een boekje open kan met de opdrachtgever overeenkomen dat tegen betaling het auteursrecht en de auteursrechtvergoedingen die bij Een boekje open berusten worden afgekocht. 
 13. Na afkoop van het auteursrecht kan de opdrachtgever de tekst en de illustraties vrij gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
 14. Zonder afkoop van het auteursrecht is het de opdrachtgever verboden de tekst en illustraties te gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden dan het oorspronkelijk overeengekomen doel en werkwijze, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming wordt gevraagd en verkregen van Een boekje open. Bij overtreding van dit verbod, is de opdrachtgever een boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Een boekje open volledige schadevergoeding bij de rechter te vorderen. 
 15. Indien geschillen niet in onderling overleg kunnen worden opgelost is de  rechtbank Amsterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen.